ביטוח אחריות מקצועית מעניק כיסוי לתביעות הנובעות מנזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו, וכיסוי בגין הוצאות ההגנה המשפטית בתביעת צד שלישי.

ביטוח חבות מוצר מכסה נזקים לצד שלישי שנגרמו עקב פגם במוצר שיוצר, טופל, סופק, יובא או נארז בעסק שלכם (כולל הוראות שימוש לקויות שבעקבותיהן נגרם נזק לגוף או לרכוש), לאחר שיצא מחזקתכם.

מה כולל אחריות מקצועית ואחריות המוצר

ביטוח אחריות מקצועית

מגן מפני תביעות של צדדי ג’ עקב נזק שנגרם ברשלנות ע”י העסק או עובד מטעמו, מעניקה כיסוי בגין הוצאות משפטיות הכרוכות בצביעה המוגשת נגד העסק ולעתים אף מוענק כיסוי רטרואקטיבי לתביעות שהוגשו בגין מקרים שאירוע טרם תחילת הביטוח.

ביטוח חבות המוצר

מכסה נזק לגוף, לרכוש או לצד ג’, וכן נזק תוצאתי הנגרם כתוצאה משימוש במוצר פגום שיוצר, יובא או סופק על ידי המבוטח, וזאת לאחר שהמוצר יצא מחזקתו. הפוליסה כוללת גם כיסוי הוצאות משפטיות לצורך הגנה מפני תביעות עקב פגם במוצרים שסופקו, יוצרו או יובאו על ידי המבוטח. פוליסה זו מיועדת ליבואנים, משווקים ובעלים של עסק יצרני.

  לקבלת הצעה אטרקטיבית

  פוליסה משולבת אחריות מקצועית ומוצר לחברות היי טק

  אפשרות לרכישת כיסויים נוספים – אבחון מהיר, טכנולוגיות מתקדמות ועוד

  כיסויים רחבים

  מגוון תכניות ביטוח של חברות הביטוח השונות

  פוליסות ייעודיות

  התאמת הפוליסה באופן אישי בהתאם לצרכי המבוטח

  התאמה אישית לצרכי העסק