ביטוח אחריות נושאי משרה נועד לכסות את חבותם החוקית של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בגין נזק כספי שנגרם עקב מעשה או מחדל שעשו או נמנעו מלעשות, בתום לב או מחמת רשלנות, בתוקף היותם נושאי משרה. מגמת התביעות האישיות כלפי נשואי משרה הולכת ומתרחבת ועל כן החשיבות הרבה ברכישת הכיסוי.

מה כולל ביטוח דירקטורים

ביטוח אחריות נושאי משרה

מעניק כיסוי לתביעות שהוגשו נגד נושאי המשרה עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה לא מדויקת או מטעה, שכחה, חריגה מסמכות, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה.

כיסויים נוספים

כיסוי להוצאות המשפטיות הכרוכות בתביעות האישיות ולעתים ניתן גם כיסוי רטרואקטיבי לתביעות שהוגשו בגין מקרים שאירוע טרם תחילת הביטוח.

  לקבלת הצעה אטרקטיבית

  אפשרות לרכישת כיסויים נוספים – אבחון מהיר, טכנולוגיות מתקדמות ועוד

  מחירים אטרקטיביים

  הרחבות בלעדיות לכיסוי הפוליסה

  מגוון תכניות ביטוח של חברות הביטוח השונות

  בחירה של מגוון פוליסות מבין מספר חברות ביטוח

  ניסיון עשיר בניהול תביעות ביטוח עבור לקוחותינו

  ידע וניסיון בניהול תביעות